REKRUTACJA 2023

Rekrutacja

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Planowane przyjęcie do służby w 2023 roku:

27 lutego, 05 maja, 03 lipca, 23 sierpnia, 27 października, 28 grudnia

 

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji woj. lubelskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoba objęta ewidencją wojskową powinna posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny przesłać pocztą lub osobiście złożyć w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 47- 811-46-55.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego oraz ze strony internetowej: www.lubelska.policja.gov.pl.

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani,  poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik  nr 12 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2022r.poz. 109) :

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 pkt.,
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 pkt.,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 pkt.,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 pkt.,
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 pkt.,
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych - 6 pkt.,
 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych - 6 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,A’’ - 5 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,C’’ - 5 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,C+E’’ - 5 pkt.,
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich - 5 pkt.,
 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 pkt.,
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej - 5 pkt.,
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np.: zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 (zgodnie z załącznikiem nr 13 wyżej cytowanego rozporządzenia) - 4 pkt.,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 (zgodnie z załącznikiem nr 13 wyżej cytowanego rozporządzenia) - 2 pkt.

 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PROCEDURY  KWALIFIKACYJNEJ  MOŻNA  ZNALEŹĆ:

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2021r., poz. 1882 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2022r., poz. 109).

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2023 terminów przyjęć do służby w Policji.

 

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

nadinspektor  Artur BIELECKI

 

Powrót na górę strony