Dostępność KPP w Puławach

Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Puławach i Komendy Powiatowej Policji w Puławach

Film FILM_W_POLSKIM_JEZYKU_MIGOWYM.mp4

Pobierz plik FILM_W_POLSKIM_JEZYKU_MIGOWYM.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Komendant realizuje na obszarze powiatu puławskiego, zwanego dalej „powiatem” zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone  w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

Komendant Powiatowy Policji w Puławach podlega:

 1. nadzorowi Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa lubelskiego oraz wojewódzkiego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. zwierzchnictwu Starosty Puławskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb inspekcji i straży, z wyjątkiem spraw dotyczących:
 • wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
 • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Zakres działania Komendy Powiatowej Policji w Puławach określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań wynikających z zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Puławy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Puławach

 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy zwanych dalej „kierownikiem” oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.
 2. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i do współpracy z podmiotami poza policyjnymi w określonym zakresie.
 3. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły lub komisje i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy w tych zespołach lub komisjach.

Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Kryminalnym ,
 • Wydziałem do walki z Przestępczością Gospodarczą,
 • Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prasowo - Informacyjnych,
 • Zespołem Prezydialnym,
 • Zespołem Kadr i Szkolenia,
 • Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Zespołem Łączności i Informatyki,
 • Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Zespołem do spraw Kontroli
 • Zespołem Wspomagającym


I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Prewencji,
 • Wydziałem Ruchu Drogowego ,
 • Komisariatem Policji w Kurowie,
 • Komisariatem Policji w Kazimierzu Dolnym,
 • Posterunku Policji w Nałęczowie

Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Policji Komendy należy:

 1. współpraca z kierownikami podległych komórek i jednostki organizacyjnej Komendy i innych działających na terenie województwa lubelskiego;
 2. współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie zwaną dalej „KWP w Lublinie”;
 3. udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek Komendy oraz kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej Policji;
 4. monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz inicjowanie, opracowywanie i uzgadnianie projektów decyzji i innych aktów normatywnych z zakresu zadań komórki organizacyjnej zgodnie z przepisami w zakresie legislacji w Policji;
 5. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia sprawnej, właściwej i terminowej realizacji zadań;
 6. systematyczna aktualizacja wymaganych danych w dostępnych systemach teleinformatycznych oraz zbiorach danych wykorzystywanych w Policji;
 7. realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 8. uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;
 9. zapewnianie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
 10. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji Komendy;
 11. opracowywanie analiz, sprawozdań, informacji oraz innych dokumentów
 12. o charakterze planistycznym lub sprawozdawczym;
 13. prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami ewidencji i sprawozdawczości;
 14. realizowanie zadań dotyczących powierzania mienia;
 15. dbanie o powierzone mienie, w tym o sprzęt transportowy;
 16. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 17. organizowanie pracy komórki organizacyjnej Komendy poprzez:
 18. obsługę kancelaryjno-biurową, administracyjno-gospodarczą i organizacyjno-kadrową we współpracy z właściwymi komórkami Komendy,
 19. archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w komórce organizacyjnej Komendy;
 20. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie właściwości komórki.

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Puławach znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 6 w Puławach.

W Komendzie Powiatowej Policji w Puławach możesz złożyć wniosek, petycję lub skargę.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.


Szczegółowe zadania wydziałówch wchodzących w skład Komendy Powiatowej Policji w Puławach

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałając w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
 2. koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez komórki organizacyjne Komendy i podległy komisariat Policji oraz udzielanie tym komórkom wsparcia;
 3. prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, organami administracji publicznej i organizacjami społecznymi;
 4. zapobieganie i zwalczanie przestępczości kryminalnej przez organizowanie sprawnych i skutecznych działań operacyjno-rozpoznawczych oraz wypracowanie i wdrażanie metod jej ujawniania i ścigania;
 5. współpraca z właściwymi wydziałami KWP w Lublinie w zakresie:
 • koordynowania działań w skali województwa i komend wojewódzkich Policji w kraju,
 • stosowania techniki operacyjnej,
 • wymiany informacji o nowych metodach dokonywania przestępstw i stosowanych przeciwdziałaniach w procesie wykrywczym,
 • prowadzenia współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 1. współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych i efektywności ścigania karnego;
 2. realizowanie czynności związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa na miejscach zdarzeń oraz ujawnianie i zabezpieczanie kryminalistyczne oraz procesowe dowodów rzeczowych;
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją poleceń zawartych w przepisach dotyczących rejestracji statystycznej przestępczości i innych.

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych i sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałając w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
 2. koordynowanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych w zakresie przestępstw gospodarczych i korupcyjnych podejmowanych przez komórki organizacyjne Komendy i podległy komisariat Policji oraz udzielanie tym komórkom wsparcia, a także przejmowanie z tych komórek i jednostki podległej Komendzie spraw operacyjnych i procesowych o tematyce bardziej złożonej;
 3. zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej przez organizowanie sprawnych i skutecznych działań operacyjno-rozpoznawczych oraz wypracowanie i wdrażanie metod jej ujawniania i ścigania;
 4. współpraca z właściwymi wydziałami KWP w Lublinie w zakresie:
 • koordynowania działań w skali województwa i komend wojewódzkich Policji w kraju,
 • stosowania techniki operacyjnej,
 • wymiany informacji o nowych metodach dokonywania przestępstw i stosowanych przeciwdziałaniach w procesie wykrywczym,
 • prowadzenia współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 1. współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych i efektywności ścigania karnego;
 2. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych;
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją poleceń zawartych w przepisach dotyczących rejestracji statystycznej przestępczości i innych;
 4. monitorowanie czterech kluczowych obszarów przestępczości gospodarczej tj. podatku od towarów i usług VAT, przestępczości akcyzowej, przestępczości na szkodę interesów Unii Europejskiej oraz przestępczości dotyczącej zamówień publicznych.

Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

 1. tworzenie i realizowanie we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
 • zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
 • organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,
 • edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału
 • w przedsięwzięciach profilaktycznych na obszarze powiatu,
 • kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 1. organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej, w tym dzielnicowych adekwatnie do przewidywanych zagrożeń, w oparciu o analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego opracowywane dla potrzeb dyslokacji służby;
 2. utrzymanie przez dzielnicowych stałych kontaktów ze społeczeństwem, zbieranie informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń, bieżąca ocena zagrożeń w rejonie ich eliminacji;
 3. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnych w Komendzie oraz zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłaszane zdarzenia;
 4. planowanie i organizowanie działań własnych związanych z realizacją zada w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem się imprez masowych;
 5. gromadzenie informacji o osobach, wobec których orzeczono kary dodatkowe związane z naruszeniem porządku publicznego w trakcie imprez masowych oraz bieżące przekazywanie danych dotyczących grup zakłócających porządek publiczny w trakcie imprez do KWP w Lublinie;
 6. analizowanie stanu zagrożeń porządku publicznego na terenie działania Komendy poprzez opracowywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa na potrzeby planowanych działań oraz organizowanie w tym zakresie zintegrowanych systemów służby patrolowej;
 7. organizowanie i wykonywanie, nadzorowanie i kontrolowanie działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie na obszarze powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 8. organizowanie NOP KWP w Lublinie, którego zadaniem jest przywracanie naruszonego porządku publicznego w trakcie zbiorowych naruszeń prawa oraz zapewnienie ładu i porządku publicznego podczas imprez i uroczystości o charakterze masowym;
 9. przygotowywanie i prowadzenie ćwiczeń sztabowych dla policjantów Komendy;
 10. przygotowywanie dokumentacji planistyczno-sztabowej oraz projektów decyzji Komendanta niezbędnych do realizacji akcji policyjnych;
 11. analizowanie i opracowywanie ocen zagrożeń w odniesieniu do zadań Policji realizowanych w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof oraz stanów nadzwyczajnych;
 12. opracowywanie i wdrażanie procedur postępowania w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w państwie oraz w warunkach innych nadzwyczajnych zdarzeń, w tym o charakterze terrorystycznym, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu znacznej liczby osób, bądź stanowią zagrożenie dla środowiska, bieżące współdziałanie z innymi pozapolicyjnymi podmiotami systemu obronnego państwa;
 13. obsługa narzędzia internetowego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństw i koordynacja aplikacji Moja Komenda;
 14. wypracowanie taktyki działania Policji i organizacji dowodzenia siłami i środkami podczas akcji policyjnych i działań blokadowych;
 15. prowadzenie bieżącej analizy wydarzeń na terenie powiatu i zapewnienie właściwego obiegu informacji o zdarzeniach, w tym meldowanie o poważnych przestępstwach i zdarzeniach dyżurnemu KWP w Lublinie;
 16. prowadzenie prostych form pracy operacyjnej określonej w obowiązujących przepisach, w tym współpraca z Wydziałem Kryminalnym i Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy;
 17. organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie nad pełnieniem służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zapewnienie właściwych warunków pobytu osób w tych pomieszczeniach;
 18. organizowanie, wykonywanie i nadzór nad realizacją doprowadzeń oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi komendami i komórkami organizacyjnymi podległymi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie;
 19. prawidłowe przygotowanie i wykorzystanie psa służbowego używanego do działań prewencyjnych;
 20. organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań pościgowo-blokadowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 21. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi, mediami;
 22. organizowanie debat i konsultacji społecznych;
 23. obsługa Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) i szyfrowej łączności na stanowisku abonenckim sieci „SUŁTelP - POUFNE”;
 24. rejestrowanie i nadzór nad realizacją dozoru Policji oraz rejestrowanie i prowadzenie poszukiwań opiekuńczych;
 25. analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży;
 26. upowszechnianie w społeczeństwie potrzeb walki z przestępczością, wykroczeniami i patologiami społecznymi, popularyzowanie skutecznych form, metod i środków zapobiegawczych;
 27. inicjowanie, przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć oraz koordynowanie i nadzorowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w oparciu o zagrożenia występujące na terenie powiatu;
 28. koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedurze Niebieska Karta;
 29. koordynowanie i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również w zbiorowej komunikacji publicznej oraz na wodach i terenach przywodnych;
 30. prowadzenie gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno - bojowym;
 31. prowadzenie egzaminów sprawności fizycznej i strzelań programowych oraz egzaminów szkolenia strzeleckiego dla policjantów Komendy;
 32. podejmowanie wspólnych działań i współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu na drogach publicznych oraz z podległym komisariatem Policji w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia;
 33. prowadzenie gospodarki mandatowej;
 34. współdziałanie ze Strażą Miejską oraz innymi formacjami zmilitaryzowanymi w zakresie zapobiegania przestępstw i wykroczeń;
 35. koordynowanie zadań przewidzianych do realizacji dla Wydziału Prewencji Komendy w zakresie zapobiegania zjawisku handlu ludźmi i przestępstw z nienawiści;
 36. analizowanie zjawisk bezdomności i żebractwa występujących na terenie powiatu wpływających na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 37. gromadzenie danych dotyczących zamarznięć oraz wskazywanie rozwiązań podnoszących poziom działań policyjnych w tym zakresie;
 38. współpraca z jednostkami Policji województwa lubelskiego w zakresie podnoszenia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

 1. czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie oraz zapewnienie płynności ruchu na drogach powiatu;
 2. realizowanie czynności związanych z obsługą zdarzeń drogowych oraz zabezpieczanie miejsc tych zdarzeń;
 3. analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom
 4. w ruchu drogowym;
 5. realizowanie zadań wynikających z programów strategicznych dla obszaru województwa lubelskiego mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach;
 6. dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze działania Komendy i analiz tematycznych obejmujących wybrane grupy uczestników ruchu drogowego lub obszary zagrożenia;
 7. opracowywanie okresowych informacji i ocen skuteczności działań podejmowanych przez Policję na rzecz minimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym;
 8. opracowywanie lokalnych programów poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach lub programów naprawczych w przypadku ogólnego wzrostu zagrożenia wypadkami lub specyficzną dla danego obszaru kategorią zdarzeń;
 9. określanie na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego obszarów zainteresowania i kierunków działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dla funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy, a także sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonywaniem zadań w tym zakresie;
 10. bieżące monitorowanie sytuacji na drogach i wypracowywanie wniosków dotyczących zmian ukierunkowania, form i taktyki pełnienia służby oraz niezbędnego wsparcia podejmowanych przedsięwzięć przez inne komórki organizacyjne Komendy;
 11. organizowanie i koordynowanie działań realizowanych na terenie powiatu w ramach operacji porządkowych na drogach, a także organizowanie z własnej inicjatywy wzmożonych działań ukierunkowanych na określoną grupę uczestników ruchu;
 12. pełnienie służby w ramach centralnej lub wojewódzkiej koordynacji służby na przebiegających przez obszar powiatu ciągach komunikacyjnych dróg zgodnie z harmonogramem nadzoru przesłanym przez Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie;
 13. udzielanie wsparcia przy realizacji pilotaży VIP i innych zadań wykonywanych przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, których zasięg obejmuje obszar działania Komendy;
 14. realizowanie ogólnych założeń polityki postępowania wobec sprawców wykroczeń wypracowanych na szczeblu KWP w Lublinie oraz kształtowanie zasad prawidłowej reakcji na przestępstwa i wykroczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i etyki zawodowej policjanta;
 15. inicjowanie przedsięwzięć i współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu drogowego, a w szczególności dotyczących:
 • likwidacji miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach,
 • innych zadań znajdujących się w kompetencji Komendanta;
 1. opiniowanie projektów organizacji ruchu w przypadku złożenia wniosku przez osobę fizyczną;
 2. współdziałanie ze środkami masowego przekazu w zakresie działalności profilaktycznej w sprawach edukacji dzieci i młodzieży, a w tym organizowanie i współorganizowanie turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz innych przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie przepisów i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 3. edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
 4. współdziałanie z dyrektorami szkół, przedszkoli przy realizacji programów profilaktyki społecznej z zakresu wychowania komunikacyjnego;
 5. upowszechnianie przepisów i zasad ruchu drogowego podczas imprez, uroczystości i zawodów sportowych;
 6. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w celu skutecznego ograniczania liczby wypadków i kolizji na terenie powiatu;
 7. dokonywanie kontroli transportu drogowego i współdziałanie w tym zakresie z Inspekcją Transportu Drogowego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej oraz prowadzenie prostych form pracy operacyjnej w środowisku kierowców i osób związanych z transportem;
 9. nadzorowanie na szczeblu Komendy realizacji zadań wynikających z przepisów w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
 10. w zakresie poprawności merytorycznej, terminowej rejestracji przestępstw i wykroczeń oraz wprowadzaniem kart informacyjnych z sądów i organów dyscyplinarnych do systemu informatycznego KSIP;
 11. inicjowanie przedsięwzięć oraz współpracy z właściwymi instytucjami i podmiotami w zakresie inżynierii ruchu drogowego oraz wykonywanie uzgodnień dotyczących planowanych imprez na drogach oraz zabezpieczanie tych imprez;
 12. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Systemem Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), a w szczególności w zakresie kontroli rzetelności sporządzania kart zdarzenia drogowego i poprawności wprowadzania danych do SEWiK;
 13. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także w oparciu o zagrożenia występujące na terenie powiatu, współdziałanie w zakresie profilaktyki społecznej i edukacji z innymi komórkami Komendy, organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy w szczególności:

 1. umacnianie pozytywnego wizerunku Policji w oczach opinii publicznej;
 2. wykorzystanie w polityce informacyjnej Internetu oraz technik multimedialnych;
 3. zapewnienie obsługi prasowej oraz organizowanie kontaktów Komendanta z mediami, a także wykonywanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej;
 4. wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej;
 5. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz profilaktyki społecznej;
 6. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
 7. współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
 8. obsługa strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy;
 9. prowadzenie podstrony internetowej Komendy na stronie internetowej KWP w Lublinie;
 10. obsługa aplikacji Moja Komenda;
 11. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby KWP w Lublinie i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 12. współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do spraw Ochrony Praw Człowieka;
 13. informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie powiatu;
 14. obsługa medialna i promocja wdrażanych przedsięwzięć profilaktyki społecznej
 15. w zakresie informacyjno-prasowym, opracowywanie i publikowanie informacji oraz porad dotyczących bieżących zagrożeń występujących na terenie powiatu.

Do zadań Posterunku Policji w Kazimierzu Dolnym i Posterunku Policji w Nałęczowie należy w szczególności:

 1. w zakresie zadań ogólnych:
 • zapewnienie mieszkańcom właściwych terytorialnie gmin możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,
 • stworzenie warunków umożliwiających szybszą reakcję Policji na sygnały i zgłoszenia, o których mowa w lit. a,
 • współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • przyjmowanie obywateli w sprawie uwag dotyczących pracy policjantów posterunku Policji;
 1. w zakresie służby kryminalnej:
 • wykonywanie czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie
 • i wykroczeniu,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,
 • prowadzenie czynności sprawdzających,
 • prowadzenie postępowań przygotowawczych o przestępstwa w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
 • wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej,
 • prowadzenie pracy operacyjnej, w tym współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 1. w zakresie służby prewencyjnej:
 • przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,
 • ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • wykonywanie zadań z zakresu przemocy w rodzinie oraz realizacja w tym zakresie procedury Niebieska Karta,
 • kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanie przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców,
 • realizowanie zadań administracyjno-porządkowych,
 • współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • wskazywanie lokalnych zagrożeń i kierunków działań profilaktycznych, inicjowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej lub współuczestniczenie w realizacji przedsięwzięć profilaktycznych,
 • obsługa narzędzia internetowego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa;
 1. wymienione wyżej zadania realizowane są przez:
 • Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym obejmujący swym zasięgiem teren działania miasta i gminy Kazimierz Dolny,
 • Posterunek Policji w Nałęczowie obejmujący swym zasięgiem teren działania miasta i gminy Nałęczów oraz gminy Wąwolnica.

Do zadań Zespołu do spraw Kontroli należy w szczególności:

 1. realizowanie w imieniu Komendanta kontroli w zakresie wykonywania ustawowych zadań Policji poprzez podległe komórki i jednostkę organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, sporządzanie dokumentacji, a także informowanie kierowników komórek i jednostek organizacyjnych o istotnych ustaleniach z przeprowadzonych kontroli;
 2. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz czynności mających na celu ustalenie czy doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez policjanta;
 3. monitorowanie terminowości realizacji postępowań oraz czynności, o których mowa w pkt 2, zleconych przez Komendanta rzecznikom dyscyplinarnym pełniącym służbę w innych komórkach organizacyjnych Komendy lub podległej jednostki organizacyjnej;
 4. przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków oraz petycji, należących do kompetencji Komendanta, monitorowanie oraz koordynowanie problematyki w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Policji;
 6. propagowanie praw człowieka i postaw etycznych w Policji, dbałość o przestrzeganie standardów ich ochrony w działalności Policji;
 7. obsługiwanie interesantów przyjmowanych przez Komendanta i I Zastępcę w sprawach skarg i wniosków;
 8. współdziałanie z Wydziałem Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz innymi organami kontroli i nadzoru w zakresie działalności Policji.

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

 1. wdrażanie polityki kadrowej Komendanta;
 2. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników Policji, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant;
 3. doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy i jednostki podległej poprzez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących zmian strukturalnych;
 4. opracowywanie i aktualizowanie etatu i regulaminów Komendy i jednostki podległej, dokonywanie zmian organizacyjnych w strukturze Komendy oraz przygotowywanie rozkazów organizacyjnych;
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w zakresie spraw osobowych;
 6. prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników Policji oraz przechowywanie i udostępnianie akt, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 7. koordynowanie i nadzorowanie terminowości sporządzania opinii służbowych i ocen okresowych przez kierowników komórek organizacyjnych;
 8. przyjmowanie interesantów w sprawie przyjęcia do służby lub pracy w Policji, a także staży i praktyk studenckich oraz udzielanie wszechstronnej informacji na temat naboru i postępowania kwalifikacyjnego;
 9. organizowanie naboru na wolne stanowiska pracownicze, sporządzanie dokumentacji i zamieszczanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy;
 10. wydawanie, ewidencjonowanie i przedłużanie ważności dokumentów służbowych policjantów i pracowników Policji Komendy;
 11. realizowanie zadań związanych z objęciem systemem ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniem zdrowotnym policjantów, pracowników Policji oraz członków ich rodzin;
 12. wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych kadrowych do Systemu Wspomagania Obsługi Policji oraz innych informatycznych systemów policyjnych;
 13. rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników w Komendzie, a także kierowanie ich na szkolenia oraz doskonalenie zawodowe;
 14. planowanie, organizowanie i realizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, a w szczególności w zakresie kultury fizycznej i wyszkolenia strzeleckiego;
 15. koordynowanie funkcjonowania systemu adaptacji zawodowej policjantów Komendy;
 16. określanie potrzeb i realizowanie wydatków na działalność szkoleniowo - sportową;
 17. współdziałanie w zakresie określonym przez Komendanta z organami administracji publicznej i podmiotami pozapolicyjnymi;
 18. przygotowywanie dokumentacji w związku z mianowaniem policjantów na stopnie policyjne oraz nadaniem orderów i odznaczeń, a także odznak policyjnych i medali resortowych;
 19. prowadzenie i koordynowanie spraw urlopowych oraz absencji chorobowej w Komendzie;
 20. wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy, a w szczególności organizowanie badań lekarskich: okresowych, kontrolnych i specjalistycznych oraz szczepień ochronnych dla policjantów i pracowników Policji Komendy;
 21. prowadzenie biblioteki Komendy;
 22. sporządzanie i aktualizowanie wymaganych zgodnie z Regulaminem Ochrony Przeciwpożarowej Komendy instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie systematycznej kontroli stanu urządzeń ppoż. oraz przestrzegania przez funkcjonariuszy oraz pracowników Policji zasad i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w Komendzie;
 23. nadzór nad prawidłowym wyposażeniem obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, ich rozmieszczeniem i konserwacją oraz oznakowaniem ewakuacyjnym związanym z ochroną przeciwpożarową, a także zapewnieniem odpowiednich warunków ewakuacji z obiektów oraz przygotowania obiektów do prowadzenia akcji ratowniczej;
 24. sporządzanie rocznych analiz z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Komendzie.

Do zadań Zespołu do spraw Prezydialnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Komendanta i I Zastępcy;
 2. ewidencjonowanie, zapoznawanie, gromadzenie i udostępnianie aktów prawnych oraz opracowywanie projektów decyzji i zarządzeń Komendanta, w tym prowadzenie i przechowywanie zbiorów przepisów jawnych;
 3. dokumentowanie okresowych odpraw, narad służbowych i posiedzeń kierownictwa Komendy;
 4. obsługa poczty elektronicznej Komendanta w godzinach urzędowania;
 5. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Komendy oraz jej rozdzielanie;
 6. obsługa Poczty Specjalnej;
 7. redagowanie oraz opracowywanie graficzne pism i adresów okolicznościowych wynikających z potrzeb kierownictwa Komendy;
 8. planowanie i organizowanie spotkań, wizyt oraz konferencji związanych z wykonywaniem funkcji reprezentacyjnych przez Komendanta;
 9. uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków i dokonywanie zakupów ze środków przeznaczonych na wydatki o charakterze reprezentacyjnym i okolicznościowym;
 10. przygotowywanie uroczystości oraz koordynowanie działań związanych z udziałem Policji w imprezach lokalnych i innych zlecanych przez kierownictwo Komendy;
 11. prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli służbowych znajdujących się na stanie Komendy oraz zaopatrywanie w nie poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy.

Do zadań Zespołu Łączności i Informatyki należy w szczególności:

 1. organizowanie, rozwijanie oraz utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów teleinformatycznych na terenie odpowiedzialności Komendanta;
 2. administrowanie i techniczne utrzymanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych w koordynacji z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Lublinie;
 3. w dziedzinie działalności, o której mowa w pkt 1 reprezentowanie Komendy wobec instytucji państwowych i społecznych oraz osób prawnych i fizycznych;
 4. administrowanie zasobami sprzętowo-programowymi służącymi do przetwarzania danych osobowych oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników;
 5. nadzorowanie bezpieczeństwa systemów informatyki:
 • rejestracja nowych i odwołanie nieuprawnionych użytkowników informatycznego systemu policyjnego na formularzach zgłoszeń, po potwierdzeniu uprawnień danego użytkownika przez Komendanta,
 • zapoznawanie użytkowników z przepisami, procedurami w celu przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z systemów informatycznych,
 • prowadzenie kontroli pod kątem legalności instalowanego oprogramowania oraz zasobów przechowywanych na służbowych komputerach,
 • prowadzenie dokumentacji i dokonywanie czynności związanych z pobieraniem, wymianą i aktywacją kart EKD, kluczy OIC oraz kart mikroprocesorowych KM, kart SIM i innych cyfrowych identyfikatorów funkcjonujących w Komendzie,
 • zarządzanie hasłami dostępu, przekazywanie ich osobom uprawnionym do pracy w systemach informatycznych,
 • zarządzanie dostępem do kont poczty w sieci PSTD i kont poczty internetowej,
 • wykonywanie zabezpieczeń danych przechowywanych na lokalnym serwerze i serwerach, zabezpieczanie innych newralgicznych danych,
 • administrowanie systemami ochrony antywirusowej dla komputerów będących na stanie Komendy;
 1. administrowanie systemami i aplikacjami o szczególnym przeznaczeniu, zgodnie z odpowiednio obowiązującymi do nich procedurami (np. Frejzap, ODN, AKU, SMI, Płatnik itp.);
 2. instalowanie, konfiguracja i utrzymanie w sprawności znakowych i graficznych stacjonarnych i mobilnych stanowisk pracy zarówno tych stanowiących terminal policyjnego systemu informatycznego, jak i będących wydzielonymi stanowiskami roboczymi lub stanowiskami dostępowymi do sieci Internet;
 3. usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości lub braku dostępu do określonych baz informatycznych we współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Lublinie;
 4. stałe doskonalenie umiejętności użytkowników, podstawowe szkolenie ich i wdrażanie do pracy, we własnym zakresie bądź przy udziale Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Lublinie;
 5. organizowanie łączności w działaniach operacyjnych, przygotowywanie dokumentów łączności do tych działań (schematy organizacji, dane radiowe, spisy telefonów itp.);
 6. wykonywanie zadań określonych przez Wydział Łączności i Informatyki KWP w Lublinie, związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych;
 7. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki materiałowo-technicznej, w tym prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku łączności i informatyki oraz magazynowanie i rozliczanie zużytych materiałów:
 • dokonywanie zamówień materiałów, oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego,
 • prowadzenie kontroli merytorycznych i formalnych faktur dotyczących usług teleinformatycznych,
 • planowanie i rozliczanie kosztów utrzymania systemów teleinformatycznych;
 1. kontrolowanie poprawności wykorzystania przydzielonych środków łączności oraz realizowanie zadań zleconych przez Wydział Łączności i Informatyki KWP w Lublinie związanych z wdrażaniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych;
 2. opracowywanie planów konserwacji lub zmiany przyrządów oraz sprzętu łączności i informatyki w Komendzie;
 3. dostosowywanie posiadanych systemów do bieżących przepisów oraz potrzeb;
 4. wykonywanie zabiegów konserwacyjnych, nieskomplikowanych napraw, okresowych sprawdzeń parametrów technicznych urządzeń teleinformatycznych, a w tym między innymi: central telefonicznych, rejestratorów treści korespondencji, stanowisk dowodzenia i urządzeń dyspozytorskich, wszystkich rodzajów urządzeń peryferyjnych oraz terminali użytkowników końcowych występujących w obszarze teleinformatyki, aparatów telefonicznych, radiotelefonów (łącznie z ich systemami antenowymi), akumulatorów
 5. i prostowników stanowiących źródła zasilania podstawowego oraz awaryjnego urządzeń łączności, zasilaczy;
 6. nadzorowanie i wykonywanie robót instalacyjno-montażowych w zakresie łączności i informatyki;
 7. wycofywanie z eksploatacji sprzętu teleinformatycznego niesprawnego lub zbędnego poprzez przekazanie do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Lublinie;
 8. administrowanie systemami zabezpieczeń, kontroli dostępu do stref ochronnych monitorujących Komendę oraz prowadzenie ewidencji kart/breloków zbliżeniowych.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Komendzie zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami;
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy/służby oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których zatrudnione są kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy;
 3. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy;
 4. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustaleniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku ze służbą w Policji oraz wypadków przy pracy;
 7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 8. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla istniejących lub nowoutworzonych stanowisk służby i pracy;
 9. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad policjantami i pracownikami Komendy, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich;
 10. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą;
 11. współpraca z komórką właściwą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 12. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony policjantów i pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
 13. bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 14. przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie instruktażu ogólnego dla nowoprzyjętych policjantów i pracowników oraz odbywających staż zawodowy i praktyki studenckie w jednostce przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych;
 15. organizacja i prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz prowadzenie rejestrów zaświadczeń ze szkoleń, wykazów ważności szkoleń i innej niezbędnej dokumentacji dotyczącej szkoleń, w tym w Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP);
 16. sporządzanie rocznych analiz z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Komendzie.

Do zadań Zespołu Wspomagającego należy w szczególności:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej Komendy w sposób zgodny z wymogami ustawy o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
 2. rozliczanie rachunków biegłym sądowym, tłumaczom przysięgłym i sporządzanie po zakończeniu roku budżetowego informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT;
 3. naliczanie wydatków na rzecz osób fizycznych m in. na rzecz osób wzywanych;
 4. sprawdzanie i opisywanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, oraz terminowe przekazywanie ich do właściwego wydziału zaopatrującego KWP w Lublinie, celem realizacji płatności;
 5. wykonywanie zadań zgodnie z przyznanymi uprawnieniami w modułach działających w ramach SWOP m in. sporządzanie list wypłat dodatkowych należności:
 • równoważnik za przejazd koleją,
 • równoważnik za przejazd do szkół,
 • równoważnik za karmienie psów służbowych,
 • dojazdy funkcjonariuszy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby,
 • delegacje funkcjonariuszy,
 • gratyfikacje urlopowe funkcjonariuszy,
 • gratyfikacje urlopowe pracowników oraz inne należności pracowników Policji z ZFŚS,
 • należności dla biegłych powoływanych postanowieniami o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego;
 1. analizowanie stopnia wykorzystania limitu finansowego Komendy, a w szczególności:
 • wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych,
 • świadczenia usług żywienia dla osób zatrzymanych w pomieszczeniach PDOZ,
 • świadczenia usług medycznych dla osób zatrzymanych,
 • holowania i parkowania samochodów w celach dochodzeniowo-śledczych,
 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 1. kwalifikowanie wydatków w układzie budżetu zadaniowego i w ramach klasyfikacji budżetowej dochodów, przychodów i wydatków;
 2. opiniowanie wniosków złożonych przez policjantów o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej i nie pobliskiej oraz comiesięczne naliczanie tej należności a także ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu w celu odwiedzenia rodziny;
 3. wnioskowanie zmian w limicie finansowym Komendy;
 4. sporządzanie rachunków z tytułu asyst komorniczych;
 5. prowadzenie gospodarki mandatów karnych gotówkowych;
 6. sporządzanie wniosków, porozumień, umów, aktów darowizn a także sprawozdań z otrzymanych darowizn;
 7. sporządzania wniosków, notatek służbowych na zakupy z funduszu reprezentacyjnego i okolicznościowego Komendanta celem zatwierdzenia przez KWP w Lublinie zgodnie z „Regulaminem pracy komisji przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 8. prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych będących w użytkowaniu Komendy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz okresowe uzgadnianie stanów ilościowych z ewidencją główną prowadzoną przez wydziały zaopatrujące KWP w Lublinie;
 9. planowanie i składanie do wydziałów zaopatrujących KWP w Lublinie zapotrzebowań rocznych, kwartalnych lub doraźnych na materiały i sprzęt oraz ich odbiór i dystrybucja na komórki organizacyjne Komendy i podległego Komisariatu Policji w Kurowie;
 10. przestrzeganie terminów serwisowania, wzorcowania i legalizacji sprzętu techniki policyjnej i biurowej a także wykonywanie czynności związanych ze zgłaszaniem oraz przekazywaniem sprzętu do naprawy, przeglądów serwisowych, wzorcowania/ legalizacji;
 11. aktualizacja danych do tabel należności sporządzanych przez wydziały zaopatrujące w zakresie sprzętu i wyposażenia służbowego;
 12. organizowanie i uczestniczenie w inwentaryzacji, klasyfikacji i wybrakowaniu sprzętu pozostającego na wyposażeniu Komendy;
 13. sprawowanie nadzoru nad mieniem oraz prawidłowe powierzenie mienia kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy na zasadach określonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 14. udzielanie wydziałom zaopatrującym KWP w Lublinie informacji niezbędnych do bilansowania potrzeb rzeczowych oraz planowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 15. sporządzanie wykazów policjantów i pracowników Policji uprawnionych do otrzymania ryczałtu pieniężnego za czyszczenie i naprawę wyposażenia, oraz wykazów dodatkowych należności dla policjantów z tytułu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie nie wydane w naturze, ryczałtu pieniężnego za wyżywienie psów służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. prowadzenie zgodnej z właściwością miejscową i rzeczową gospodarki wytworzonymi odpadami;
 17. prowadzenie postępowań szkodowych w sprawach szkód powstałych w mieniu Komendy;
 18. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej;
 19. administrowanie nieruchomościami w zakresie wynikającym z prawa użytkownika oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymanie obiektów w stanie technicznej sprawności;
 20. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska, opłat radiowo-telewizyjnych (RTV), wyżywienia psów służbowych, posiłków profilaktycznych;
 21. koordynowanie i nadzór nad obsługą bieżącą oraz naprawami sprzętu transportowego pozostającego na stanie komendy;
 22. w przypadku awarii sieci, instalacji, urządzeń itp. zgłaszanie telefoniczne informacji do Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w lublinie, sporządzanie protokołu awarii, przesyłanie do akceptacji, zlecanie awarii zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz obowiązującym „Regulaminem prac komisji przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie”, opisywanie faktur i terminowe przesyłanie pełnej dokumentacji w celu dalszej realizacji;
 23. w przypadku zawierania przez Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie umów cywilnoprawnych na świadczenie usług, przygotowywanie: informacji niezbędnych do zawarcia stosownej umowy,
 24. ustalenie szacunkowej wartości usługi;
 25. nadzór nad prawidłową i terminową realizacją umów serwisowych instalacji i urządzeń zawieranych przez Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie;
 26. prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska w zakresie gospodarki i składowania materiałów niebezpiecznych i odpadów oraz przekazywania do Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie danych w zakresie emisji zanieczyszczeń powstałych w procesach spalania paliw w pojazdach służbowych Komendy;
 27. rozliczanie pojazdów oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań w zakresie przebiegów i zużycia paliw oraz smarów przez środki transportowe Komendy;
 28. prowadzenie magazynu podręcznego akcesoriów i magazynu paliw i smarów oraz niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;
 29. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Policji Komendy;
 30. w ramach przyznanego limitu finansowego oraz w uzgodnieniu z wydziałami zaopatrującymi dokonywanie w trybie awaryjnym zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania komendy, zgodnie z „Regulaminem pracy komisji przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych w KWP w Lublinie”.

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego oraz zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym określenie poziomów zagrożeń;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne w tym realizowanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (BTI);
 3. kontrola i nadzór nad systemami i sieciami niejawnymi, w których przetwarzane są informacje niejawne;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych Komendy;
 5. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Komendzie;
 6. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie i nadzorowanie jego realizacji;
 7. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 8. szkolenie policjantów i pracowników Komendy w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 9. prowadzenie postępowań sprawdzających i kontrolnych wobec policjantów i pracowników Komendy oraz wobec kandydatów do służby lub pracy;
 10. prowadzenie procedury wydania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
 11. prowadzenie aktualnego wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 12. prowadzenie Kancelarii Tajnej, w tym:
 • obsługa kancelaryjna Komendy w zakresie rejestracji i dystrybucji materiałów niejawnych,
 • prowadzenie ewidencji i zbioru niejawnych przepisów służbowych,
 • powielanie materiałów niejawnych,
 • nadzór nad obiegiem materiałów niejawnych w Komendzie,
 • bieżące rozliczanie policjantów i pracowników Komendy z posiadanych materiałów niejawnych;
 1. prowadzenie Składnicy Akt, w tym:
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie oraz prawidłowe zabezpieczanie zasobu archiwalnego,
 • udostępnianie materiałów, udzielanie informacji z zasobu archiwalnego uprawnionym podmiotom – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kserokopii dokumentów,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem „B” lub „BE” z zasobu składnicy oraz nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem „BC” przez komórki organizacyjne, poprzez analizę protokołów oraz kontrolę kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami brakowanych dokumentów przed wydaniem zgody na jej zniszczenie – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji zasobu archiwalnego Komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przeprowadzanie instruktażu, udzielanie informacji policjantom i pracownikom Policji w zakresie metod i trybu porządkowania dokumentów ich kwalifikacji oraz przekazywania ich do składnicy,
 • współpraca z IPN w zakresie przekazywania materiałów,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności składnicy,
 • planowanie działań w zakresie zabezpieczenia materiałów archiwalnych, niejawnych i przewidzianych do ewakuacji na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ewakuacji;
 1. opracowywanie decyzji wewnętrznych i procedur regulujących funkcjonowanie pionu ochrony w Komendzie oraz decyzji w sprawie zniesienia lub zmiany klauzuli tajności w ramach przeglądów dokumentów niejawnych;
 2. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 3. współpraca z KWP w Lublinie, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami państwowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 4. przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym od policjantów oraz udostępnianie ich upoważnionym osobom w celu dokonania analizy;
 5. wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w sposób określony w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych:
 6. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 7. w szczególności przez:
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
 • o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji bezpieczeństwa (w postaci polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym) oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 1. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, które są zwolnione z obowiązku rejestracji na podstawie ustawy oraz rejestrowanie u GIODO zbiorów danych podlegających obowiązkowi rejestracji.​​​​​​​
{PLAYER:228841}

 

 

Powrót na górę strony