Dostępność KPP w Puławach

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej pulawy.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-05-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-04


Strona internetowa pulawy.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
2. nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
3. większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
4. część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
5. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
6. nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
7. dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
8. w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.
 

Powody niezgodności lub wyłączenia:

1. treści pochodzą od innych podmiotów;
2. treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
3. multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
4. niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
6. poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Ułatwienia dostępu

Strona internetowa lubelskiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Komendą Powatową Policji w Puławach, adres poczty elektronicznej komendanci.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 812 33 12.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Puławach, ulica Wojska Polskiego 6, 24 – 100 Puławy

Wejście do budynku Komendy znajduje się od strony ulicy Wojska Polskiego, nie jest ogrodzone. Przy ulicy, po lewej stronie wjazdu na teren Komendy znajduje się oznaczone pionowo i poziomo jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Do ogólnodostępnej części budynku Komendy Powiatowej Policji w Puławach (wejście główne) można dostać się po pięciu stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na ścianie, po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się domofon, umożliwiający wywołanie pracownika lub dyżurnego na zewnątrz budynku. Budynek nie posiada windy.

W ogólnodostępnym holu, na wprost wejścia znajduje się punkt podawczy i informacyjny. Punkt ten jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie punktu podawczego znajduje się łazienka, częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Ze względów prawnych dalsze przejście na teren Komendy jest możliwe jedynie w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika jednostki.

Pomieszczenie do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze budynku.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Puławach nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informujemy, że na teren Komendy można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl


Komisariat Policji w Kurowie, ulica Lubelska 45, 24-170 Kurów

Komisariat znajduje się w budynku należącym do Urzędu Gminy Kurów. Budynek nie jest dostosowany do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim (schody, brak windy, brak łazienki dostoswanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Na terenie Komisariatu nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Na teren Komisariatu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.


Posterunek Policji w Nałęczowie, ulica Kościuszki 5, 24-150 Nałęczów

Wejście do budynku Posterunku znajduje się od strony ulicy Kościuszki, nie jest ogrodzone. Parking dla interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, wjazd bezpośrednio z ulicy. 

Do ogólnodostępnej części budynku Posterunku (wejście główne) można dostać się po czterech stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na ścianie, po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się domofon, umożliwiający wywołanie funkcjonariusza lub pracownika na zewnątrz budynku. Budynek nie posiada windy. Posterunek zajmuje pomieszczenia tylko na parterze. 

W budynku znajduje się znajduje się łazienka, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim oraz pomieszczenie biurowe.

Ze względów prawnych samodzielne przemieszczanie się po Posterunku jest możliwe jedynie w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika jednostki.

Na terenie Posterunku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.


Komisariat Policji w Kazimierzu Dolnym, ulica Nadrzeczna 30, 24-120 Kazimierz Dolny

Budynek posterunku jest ogrodzony, wejście znajduje się od strony ulicy Nadrzecznej (furtką) oraz kilka metrów dalej otwartą bramą. Parking dla interesantów znajduje się na terenie posesji Posterunku, wjazd przez bramę. 

Do ogólnodostępnej części budynku Posterunku (wejście główne) prowadzi pięć stopni, podest i kolejnych pięć stopni. Osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się do budynku Posterunku wjeżdżając przez otwartą bramę, a następnie drogą w prawo, do podestu między stopniami. Po prawej stronie schodów, na cokole (murku) znajduje się dzwonek domofonu, którym można wezwać funkcjonariusza. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W Posterunku znajduje się natomiast urządzenie do wprowadzania wózków po schodach, tzw. schodołaz. Budynek nie posiada windy. Za drzwiami wejściowymi znajdują się kolejne drzwi, prowadzące do holu. Po lewej stronie holu, na parterze budynku znajdują się dwa pomieszczenia do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie holu znajduje się łazienka, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Ze względów prawnych dalsze przejście na teren Posterunku (piętro) jest możliwe jedynie w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika jednostki.Aby przywołać funkcjonariusza/pracownika należy użyć dzownka zainstalowanego po prawej stronie, na drzwiach prowadzących na piętro budynku. 

Na terenie Posterunku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


W Komendzie Powiatowej Policji w Puławach istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB POSLUGUJĄCYCH SIĘ JEZYKIEM MIGOWYM

Powrót na górę strony