Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 18.01.2021

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PUŁAWACH

W Komendzie Powiatowej Policji w Puławach interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:

  • przez Komendanta Powiatowego Policji w Puławach lub Jego Zastępcę w poniedziałki, w godzinach od 14.00 do 17.00
  • w pozostałe dni w godzinach urzędowania od 7:30 -do 15:30 skargi  i wnioski przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy.

Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: komendanci.kpppulawy@lu.policja.gov.pl lub  skargi@lu.policja.gov.pl

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Puławach i Jego zastępcę zajmują się pracownicy sekretariatu Komendanta - numer telefonu: 47 812 33 12


Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach można składać:

  • listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Puławach, ulica Wojska Polskiego 6, 24 - 100 Puławy;
  • za pośrednictwem ePUAP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: komendanci.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Niezbędne informacje dla skarżącego:

Artykuł 225 § kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cytat „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Ważne

"Granice tej ochrony wyznacz zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku ztym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie  skargi lub wnioski narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z artykuł 234 kodeksu karnego.

 

Powrót na górę strony